Club Esportiu Mediterrani

| REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES

REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES

En compliment del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (d’ara endavant RGPD), el Club Esportiu Mediterrani, posa de manifest la present Política respecte del tractament i protecció de dades personals.

Dades del Responsable del tractament

Club Esportiu Mediterrani

CIF G08480378

Domicili social: C/ Begur, 44-52, 08028, Barcelona

E-mail: privacitat@mediterrani1931.com

 

Àmbit d’aplicació. La present Política resultarà d’aplicació a:

 • A aquelles persones que visitin la pàgina web de clubesportiumediterrani.com.
 • A aquells que voluntàriament es comuniquin amb el Club Esportiu Mediterrani a través de correu electrònic, xat o que emplenin qualsevol dels formularis de recollida de dades publicades a la pàgina web del Club Esportiu Mediterrani.
 • A aquells que sol·licitin informació sobre els productes i/o serveis comercialitzats pel Club Esportiu Mediterrani o que sol·licitin participar en alguna de les accions comercials del Club Esportiu Mediterrani.
 • Als qui formalitzin una relació contractual amb el Club Esportiu Mediterrani mitjançant la compra d’un producte o contractació de qualsevol dels serveis oferts.
 • A qualsevol que, directa o indirectament, hagi donat el seu consentiment exprés perquè les seves dades siguin tractades per part del Club Esportiu Mediterrani per a qualsevol de les finalitats recollides en la present Política. La contractació dels serveis comercialitzats pel Club Esportiu Mediterrani requereix l’acceptació expressa d’aquesta Política.
 • Persones que ens volen enviar les seves candidatures a processos de selecció de personal.

El Club Esportiu Mediterrani adverteix que, excepte l’existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari i/o client pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, per la qual cosa les dades que faciliti al Club Esportiu Mediterrani han de ser dades personals, corresponents a la seva pròpia identitat, adequats, pertinents, actuals, exactes i veritables. 

 

En aquest sentit, l’usuari i/o client serà l’únic responsable enfront de qualsevol dany directe o indirecte que causi a tercers o al Club Esportiu Mediterrani per l’ús de dades d’una altra persona o de les seves pròpies dades quan siguin falsos, erronis, no actuals, inadequats o no pertinents. Igualment, l’usuari i/o client que comuniqui les dades personals d’un tercer serà responsable d’haver recaptat l’autorització corresponent del propi interessat, així com de les seves conseqüències en cas contrari.

 

De la mateixa manera, l’usuari i/o client que comuniqui dades personals al Club Esportiu Mediterrani declara ser major d’edat, de conformitat amb el que es disposa en la legislació espanyola, abstenint-se en cas contrari de facilitar dades al Club Esportiu Mediterrani. Qualsevol dada facilitada sobre un menor d’edat requerirà del consentiment o autorització prèvia dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats responsables de les dades facilitades pels menors al seu càrrec.

 

Aquesta Política serà aplicable subsidiària respecte d’aquelles altres condicions que sobre protecció de dades personals s’estableixin amb caràcter especial i siguin comunicades, sense caràcter limitatiu, a través dels formularis de registre i contractes sent per tant aquesta Política complementària de les esmentades en allò no previst expressament en les mateixes.

 

Finalitats de la recollida i tractament de dades personals

El Club Esportiu Mediterrani, en la seva condició de responsable del tractament, informa als usuaris de l’existència de diversos tractaments i fitxers en els quals es recullen i emmagatzemen les dades personals comunicats al Club Esportiu Mediterrani.

 

Les finalitats d’aquesta recollida i tractament de dades personals són les següents:

 

 • Resposta a sol·licituds d’informació o de contacte

A CLUB ESPORTIU MEDITERRANI utilitzarem les dades de contacte proporcionades per respondre a les seves sol·licituds i consultes respecte els nostres productes i serveis, ja siguin realitzades mitjançant els formularis disponibles a la web o dirigides a les adreces de correu electrònic de contacte que hi ha publicades.

Legitimització:

 • Interès legítim de CLUB ESPORTIU MEDITERRANI per a aquest tractament de dades tenint en compte les expectatives raonables dels interessats a rebre una resposta a les seves peticions.
 • Consentiment donat lliurement per l’interessat qui envia les seves dades mitjançant el formulari proporcionat específicament per a aquest propòsit.

Dades tractades:

 • Dades d’ identificació: Nom i cognoms, Empresa ( opcional), DNI (opcional)
 • Dades de contacte: Adreça d’ email i telèfon de contacte, adreça postal (opcional)
 • Altres: Motiu de contacte, missatge enviat.

 

 • Enviament de comunicacions comercials per qualsevol canal, inclòs per via electrònica

CLUB ESPORTIU MEDITERRANI tractarà les dades de contacte proporcionades per a informar i assessorar a aquells interessats que expressament ens ho hagin sol·licitat. Així, CLUB ESPORTIU MEDITERRANI tractarà les dades personals dels interessats per a realitzar l’enviament de butlletins informatius sobre esdeveniments, activitats, novetats, noticies i promocions que pugui ser del seu interès i relacionades amb l’activitat de CLUB ESPORTIU MEDITERRANI.

Legitimització:

 • Consentiment específic que es sol·licita a l’interessat en els formularis d’inscripció de les diferents activitats, sense que en cap cas l’existència d’aquest consentiment condicioni la prestació de la finalitat principal del formulari.

Dades tractades:

 • Dades d’ identificació: Nom i cognoms
 • Dades de contacte: Adreça d’ email i telèfon de contacte

 

 

 • Enviament de candidatures a processos de selecció oberts

Es tractaran les dades personals de les persones que volen presentar la seva candidatura als processos de selecció oberts per CLUB ESPORTIU MEDITERRANI amb la finalitat de validar les candidatures a les posicions a les que apliquen.

Legitimització:

 • Interès legítim de CLUB ESPORTIU MEDITERRANI per gestionar les candidatures als processos de selecció oberts i tenint en compte les expectatives raonables dels interessats a participar en aquests processos.
 • Tractament necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals.
 • Consentiment expressat pels interessats al proporcionar les seves dades mitjançant el formulari específic per a aquesta finalitat o enviades a l’adreça de correu indicada.

Dades tractades:

 • Àrea de treball a al qual s’ opta
 • Dades d’ identificació: Nom i cognoms
 • Dades de contacte: Adreça d’ email i telèfon de contacte
 • Currículum i carta de presentació

 

 • Processar la contractació dels espais en lloguer

Es tractaran les dades personals proporcionades per gestionar contractació dels espais de lloguer publicats al nostre web.

Dades tractades:

 • Dades per a facturació: Nom i cognoms, empresa, CIF i telèfon de contacte.
 • Dades de transaccions: Registre dels contractes realitzats

Legitimació:

 • Interès legítim de CLUB ESPORTIU MEDITERRANI per a prestar els serveis sol·licitats.
 • Tractament necessari per a l’ execució d’ un contracte en el qual l’ interessat és part o per l’ aplicació a petició d’ aquest de mesures precontractuals.

  

 • Analítiques de visites al lloc web

CLUB ESPORTIU MEDITERRANI fa ús de diverses tècniques per recollir informació que pugui ser utilitzada per obtenir dades analítiques de les visites i navegació per les pàgines dels nostres llocs web.

Aquestes analítiques es recolzen en l’ ús de serveis externs que disposen de la seva pròpia política de privacitat:

 • Google Analytics (https://policies.google.com/technologies/partner-sites)
 • Metricool à detallar les dades que cediu del vostre web.

És important remarcar que, tal com indiquen les seves polítiques de privacitat, aquestes empreses poden creuar les dades de navegació amb els seus registres interns a fi d’ utilitzar-les per a la personalització d’ anuncis, encara que no es tingui un compte registrat per als seus serveis.

Dades tractades:

 • Identificadors online, incloent cookies d’identificació
 • adreces de protocol d’internet (IP) i identificadors de dispositius
 • identificadors de clients
 • Informació continguda a les capçaleres HTTP de les sol·licituds enviades a través d’internet tal com el tipus de dispositiu, sistema operatiu i navegador des del qual es visiten les pàgines.
 • Informació proporcionada pel navegador tal com l’ idioma preferit, zona horària i altres.
 • Informació geogràfica derivada de l’ adreça IP
 • Dades de navegació al lloc web: pàgines visitades

Més informació a:

 • https://policies.google.com/technologies/partner-sites

 

Legitimació:

 • Interès legítim de CLUB ESPORTIU MEDITERRANI per a obtenir informació analítica sobre l’ús del lloc web per part dels visitants.
 • Consentiment donat per a l’ús de cookies i obtenció de dades de navegació.

 

 

A més de l’anterior, CLUB ESPORTIU MEDITERRANI podrà dur a terme altres tractaments de les dades personals. En aquest cas l’interessat rebrà la informació necessària en relació a aquests tractaments i CLUB ESPORTIU MEDITERRANI sol·licitarà el seu consentiment si així resulta necessari.

 

 

 

Termini de conservació de les dades personals

El Club Esportiu Mediterrani conservarà les dades personals durant el temps estrictament necessari per al compliment de les finalitats anteriorment detallades. 

 

Entre d’altres, implica que CLUB ESPORTIU MEDITERRANI conservarà les dades personals dels interessats pel temps que duri la vinculació amb nosaltres i, si s’escau,  durant el període que resulti necessari per a la formulació, l’exercici o la defensa de potencials reclamacions, o per complir amb les obligacions legals que determini la legislació aplicable.

En el cas de les dades dels candidats que ens envien les seves candidatures a processos de selecció, les seves dades es mantindran un màxim de 1 any si no han estat admesos en cap procés de selecció durant aquest període o l’interessat no hagi donat el seu consentiment per a la seva conservació per un període més prolongat.

En el cas de les dades recopilades per tercers tals com Google, es regiran pels termes establerts per aquests en les seves respectives polítiques de privacitat i la persistència de les cookies informada a la nostra Política de Cookies.

Un cop finalitzat l’esmentat termini, CLUB ESPORTIU MEDITERRANI es compromet a cessar el tractament de totes les dades personals, destruir-les, bloquejar-les o anonimitzar-les en la mesura que sigui possible per a la finalitat per a la qual es conservessin.

 

 

Destinataris de les dades personals

 

Les dades personals no es cediran a tercers, llevat que sigui necessari per donar resposta a la sol·licitud, estiguem obligats per una llei o l’interessat ens hagi donat el seu consentiment.

 

Els destinataris de les dades personals recollits pel Club Esportiu Mediterrani seran els següents:

Els propis empleats del Club Esportiu Mediterrani en el compliment de les seves funcions.

 • Els proveïdors del Club Esportiu Mediterrani que intervinguin en la comercialització de productes  i/o serveis oferts pel Club Esportiu Mediterrani, en el cas que això fos necessari per a la prestació dels mateixos.
 • Els proveïdors del Club Esportiu Mediterrani que intervinguin en els processos d’Atenció al Client, comercialització i/o millora dels productes i serveis oferts per El Medi.
 • Els òrgans judicials o administratius, així com les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, en el cas que el Club Esportiu Mediterrani fos requerit conforme a la legislació vigent per proporcionar informació relacionada amb els seus clients i els seus serveis.

 

També pot ser que comuniquem les dades a empreses que ens presten serveis relacionats amb l’activitat ordinària i administrativa de l’empresa en qualitat d’encarregats de tractament, nacionals o internacionals, en el marc de la prestació de serveis com ara, entre d’altres, proveïdors de serveis de correu electrònic, allotjament de serveis web, allotjament de servidors, serveis d’aplicacions de gestió en modalitat SaaS, arxiu de fitxers en el núvol i altres.

 

Drets dels usuaris i exercici dels mateixos

Els usuaris podran exercitar a qualsevol moment els següents drets reconeguts pel RGPD:

 • Dret d’accés
  Els usuaris tenen dret a obtenir del Club Esportiu Mediterrani informació sobre si s’estan tractant dades personals que li concerneixin, a accedir als mateixos i a obtenir informació sobre el tractament realitzat.
 • Dret a obtenir una còpia de les seves dades personals
  Els usuaris podran sol·licitar la còpia de les dades personals emmagatzemades al Club Esportiu Mediterrani.
 • Dret de rectificació
  Els usuaris tenen dret al fet que el Club Esportiu Mediterrani rectifiqui les seves dades personals en el cas que anessin inexactes o incomplets.
 • Dret de supressió
  Els usuaris tenen dret al fet que es procedeixi a la supressió de les dades quan aquests ja no resultin necessaris per a la finalitat per la qual van ser proporcionats o quan concorrin la resta de circumstàncies legalment previstes.
 • Dret de limitació del tractament
  Els usuaris tenen dret a sol·licitar una limitació en el tractament de les seves dades personals, de manera que no s’apliquin als mateixos les operacions de tractament que hagin de correspondre en cada cas, en aquells supòsits previstos en l’art. 18 del RGPD.
 • Dret a la portabilitat
  Els usuaris tenen dret a rebre les dades personals que li incumbeixin en un format estructurat, sempre que aquestes dades incumbeixin exclusivament a l’usuari i hagin estat facilitats per aquest.

 

Els usuaris podran exercitar aquests drets de les següents formes:

 • Tant si són clients del Club Esportiu Mediterrani com si no ho són, els usuaris podran exercir els seus drets amb l’enviament d’una comunicació per e-mail a l’adreça privacitat@mediterrani1931.com o bé mitjançant l’enviament d’una petició acompanyada de la seva D.N.I. o document vàlid en dret que acrediti la seva identitat, dirigida a Club Esportiu Mediterrani, C/ Begur, 44-52, 08028, Barcelona, especificant el dret que desitgen exercir.

 

A més dels anteriors drets, l’interessat tindrà dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment mitjançant el procediment abans descrit, sense que aquesta retirada de consentiment afecti la licitud del tractament anterior a la retirada d’aquest. CLUB ESPORTIU MEDITERRANI podrà continuar tractant les dades personals de l’interessat en la mesura que la llei aplicable ho permeti o persisteixi qualsevol altra legitimització que ho justifiqui.

 

En els casos de sol·licituds manifestament infundades o excessives pel seu caràcter repetitiu, el Club Esportiu Mediterrani es reserva el dret de cobrar un cànon pels costos administratius que es derivin o el dret de negar-se a actuar respecte de les mateixes, conforme a l’establert en l’art. 12.5 RGPD.

 

Ús de cookies

 

En relació a les “cookies” que el Club Esportiu Mediterrani utilitza en la navegació a través de les seves pàgines web (clubesportiumediterrani.com) s’emmagatzemen en l’equip terminal de l’usuari (ordinador o dispositiu mòbil) i recopilen informació en visitar aquestes pàgines web, amb la finalitat de millorar l’usabilitat de les mateixes, conèixer els hàbits o necessitats de navegació dels usuaris per poder adaptar-se als ells, així com obtenir informació amb finalitats estadístiques. 

 

 

 

En qualsevol cas, els usuaris poden configurar el seu navegador, de manera que es deshabiliti o bloquegi la recepció de totes o algunes de les cookies. El fet de no desitjar rebre aquestes cookies, no constitueix un impediment per poder accedir a la informació del lloc web del Club Esportiu Mediterrani encara que l’ús d’alguns serveis podrà ser limitat. Si una vegada atorgat el consentiment per a la recepció de cookies, es desitgés retirar aquest, s’hauran d’eliminar aquelles emmagatzemades en l’equip de l’usuari, a través de les opcions dels diferents navegadors.

 

Tota la informació sobre les cookies utilitzades pel Club Esportiu Mediterrani es troba publicada a la seva Política de Cookies, disponible per a la seva consulta a clubesportiumediterrani.com.

 

Preguem llegeixi atentament la nostra Política de Cookies abans de continuar navegant al nostre lloc web.

 

 

Autoritat de control

Els usuaris i/o clients podran dirigir-se a l’autoritat de control local que correspongui si considera que el tractament realitzat respecte de les seves dades personals no ha estat realitzat conforme a la legislació vigent.

 

L’autoritat de control de protecció de dades a Espanya és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, les dades de les quals de contacte es troben disponibles a la seva pàgina web, en concret http://www.agpd.es/portalwebagpd/canaldelciudadano/contacteciudadano/index-ides-idphp.php.

 

Transferències internacionals de dades 

En aquells productes i serveis del Club Esportiu Mediterrani en els quals es requereixi la realització de transferències internacionals per possibilitar la prestació dels mateixos, aquesta circumstància serà recollida a les Condicions Específiques que siguin aplicable al producte o servei corresponent contractat pel client i acceptades expressament per aquest de forma prèvia a les mateixes.

 

La prestació d’aquests serveis per part d’empreses ubicades en països fora de l’Espai Econòmic Europeu (transferències internacionals de dades ) només es realitzarà amb països que ofereixen un nivell adequat de protecció o que hagin posat a la nostra disposició Clàusules Contractuals Tipus (Standard Contractual Clauses – SCC) d’acord amb la decisió de la Comissió Europea per a transferències de dades des de responsables a la UE a encarregats establerts fora de la UE.

A continuació, es relacionen els proveïdors de serveis vinculats al lloc web de CLUB ESPORTIU MEDITERRANI:

Google Inc

Proveïdor del servei d’analítiques d’ús web https://privacy.google.com/businesses/processorterms/

 

Mesures de Seguretat

El Club Esportiu Mediterrani estarà sotmès a les mesures de seguretat necessàries per a:

 • Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
 • Restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.
 • Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.

Per a això ha implantat un Sistema de Gestió de la Protecció de Dades Personals per tal de determinar i aplicar els mitjans tècnics i organitzatius al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades pels usuaris, sense perjudici d’informar que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Així mateix, el CLUB ESPORTIU MEDITERRANI ha posat en marxa controls interns amb la finalitat de verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per a garantir la seguretat del tractament.

 

Responsabilitat

 

El Club Esportiu Mediterrani no es fa responsable de l’incompliment de les obligacions derivades del RGPD o de la normativa corresponent en matèria de protecció de dades per part de l’usuari i/o client en el que a la seva activitat li correspongui i que es trobi relacionat amb l’execució del contracte o relacions comercials que l’uneixin al Club Esportiu Mediterrani. 

 

Cada part haurà de fer front a la responsabilitat que es derivi del seu propi incompliment de les obligacions contractuals i de la pròpia normativa.

 

Enllaços a pàgines de tercers

La nostra web conté enllaços a altres pàgines les pràctiques de privacitat de les quals podran diferir de les del CLUB ESPORTIU MEDITERRANI. Si envia informació personal a aquestes pàgines, aquesta serà tractada conforme a les seves polítiques de privacitat. Li suggerim que llegeixi amb deteniment la política de privacitat de totes les pàgines que visiti.

 

Botons de compartició amb xarxes socials

El nostre lloc web conté funcionalitats relacionades amb les xarxes socials tal com els botons per compartir els continguts del web a les xarxes socials. Aquestes funcionalitats poden recollir la seva adreça d’IP, la pàgina que està visitant a la nostra web i poden fixar una cookie perquè aquesta operi correctament. Tant les funcionalitats com els widgets de les xarxes socials poden estar allotjats per tercers o directament a la nostra pàgina. La seva interacció amb ells es regeix per la política de privacitat de l’ empresa que els ofereix.

Modificació de la Política de Privacitat

CLUB ESPORTIU MEDITERRANI pot modificar la seva Política de Privacitat d’acord amb la legislació aplicable en cada moment. En tot cas, qualsevol modificació de la Política de Privacitat li serà degudament notificada perquè quedi informat dels canvis realitzats en el tractament de les seves dades personals i, en cas que la normativa aplicable així ho exigeixi, l’interessat pugui confirmar el seu consentiment.