Club Esportiu Mediterrani

| CANAL ÈTIC

Aquest canal es per comunicar casos d’assetjament sexual, laboral i de frau fiscal

CIRCULAR INFORMATIVA

IMPLANTACIÓ DEL SISTEMA INTERN D’INFORMACIÓ DE CLUB ESPORTIU MEDITERRANI

La Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, estableix la necessitat de crear per cada entitat o organisme obligats per aquesta llei un sistema intern d’informació, amb la finalitat que les persones de l’entorn laboral i empresarial de CLUB ESPORTIU MEDITERRANI puguin informar sobre qualsevol acció o omissió que pugui suposar una infracció legal.

En compliment de la citada Llei, CLUB ESPORTIU MEDITERRANI ha aprovat un Reglament del Sistema Intern d’Informació, que regula els diferents canals de comunicació entre l’informant i la Societat. El citat Reglament garanteix la confidencialitat de la identitat de l’informant i qualsevol tercer mencionat en la comunicació, així com de les actuacions que es desenvolupin durant la seva tramitació i la protecció de les dades personals a les quals es tingui accés, impedint l’accés de personal no autoritzat. Al seu torn, estableix les garanties necessàries per a la protecció dels informants, d’acord amb les previsions de la Llei.

Als efectes de garantir els extrems esmentats, la Societat ha habilitat un enllaç a la pàgina web www.clubesportiumediterrani.com, sota la rúbrica “Canal Ètic”, on qualsevol persona pot accedir al dit Sistema Intern de Comunicació amb totes les garanties legals.

Finalment, us informem que la Societat ha nomenat com a Responsables del Sistema Intern d’Informació a Oriol Platz responsable de Comunicació i Marketing, i Vanessa de Bofarull responsable de Recursos Humans, persones encarregades de gestionar el Canal Ètic i a les quals es poden dirigir per efectuar comunicacions verbals, si escau.
El mitjà més adequat per procedir es a través d’un formulari

Barcelona, a 13 de març de 2024.

 

ACCÉS AL FORMULARI DEL CANAL DE DENÚNCIES:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

  • Raó Social: CLUB ESPORTIU MEDITERRANI
  • Domicili Social: c/ Begur 44-52, 08028 Barcelona
  • NIF: G08480378
  • Telèfon: (+34) 934.315.855
  • Correu electrònic: cemediterrani@mediterrani1931.com