Club Esportiu Mediterrani

| NORMATIVA D'ÚS

1ª. Objecte de les condicions generals d’ús: 

 • Club Esportiu Mediterrani ofereix aquest portal subjecte a les presents Condicions d’Ús.
 • Les presents Condicions Generals d’Ús regulen el règim de visita i utilització dels continguts del portal clubesportiumediterrani.com. Aquestes condicions generals no exclouen la possibilitat que certes informacions o utilitats ofertes per mitjà de la pàgina web de Club Esportiu Mediterrani (situada en URL clubesportiumediterrani.com) se sotmetin a unes condicions especials d’ús, les quals, en tot cas, podran ser consultades per l’Usuari abans de la seva activació. L’Usuari que accedeixi a la seva informació, contingut o notícies accepta voluntària i inequívocament el contingut de les presents condicions d’utilització. Si no està d’acord amb el contingut de les presents condicions generals d’utilització, haurà d’abstenir-se de navegar pel present portal, abandonant-ho en aquest mateix moment.
 
2ª. Prestacions i contingut del portal Club Esportiu Mediterrani:
 • Club Esportiu Mediterrani pretén informar als usuaris del portal sobre la seva Organització i les seves Activitats, per això ofereix a través de la pàgina web les prestacions, informacions i facilitats complementàries a l’Usuari que es detallen a continuació:
  • Accés a la informació sobre el Club Esportiu Mediterrani.
  • Accés als serveis que ofereix el Club Esportiu Mediterrani.
  • Accés als productes que ofereix el Club Esportiu Mediterrani.
  • Accés a les activitats realitzades pel Club Esportiu Mediterrani.
  • Accés als calendaris d’activitats realitzades al Club Esportiu Mediterrani.
  • Accés al blog i últimes notícies del Club Esportiu Mediterrani.
  • Accés a la informació dels equips oficials del Club Esportiu Mediterrani.
  • Accés als calendaris de competicions realitzades al Club Esportiu Mediterrani.
  • Accés a la contractació de serveis i productes del Club Esportiu Mediterrani.
 • A fi de dotar a l’Usuari del suport que si escau pugui precisar Club Esportiu Mediterrani proporciona un detall de les seves oficines, així com dels diferents mitjans de contacte.
 • Club Esportiu Mediterrani podrà, en un futur, proporcionar a l’Usuari nous continguts, informacions o facilitats addicionals.
 
3ª. Responsabilitat pel procés i ús dels continguts en Internet:
 • Club Esportiu Mediterrani no garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de les dades, programes, informacions o opinions, qualsevol que sigui l’origen, que circulin per la seva xarxa o per les xarxes a les quals l’Usuari pugui accedir a través del portal clubesportiumediterrani.com. L’Usuari accepta expressament deixar exempt a Club Esportiu Mediterrani de qualsevol responsabilitat relacionada amb el portal clubesportiumediterrani.com.
 • L’Usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar-se de l’accés a dites contingudes així com de la seva reproducció o difusió.
 • Club Esportiu Mediterrani no serà responsable de les infraccions de qualsevol Usuari que afectin als drets d’un altre Usuari de Club Esportiu Mediterrani, o de tercers, incloent els drets de copyright, marques, patents, informació confidencial i qualsevol altre dret de propietat intel·lectual o industrial.
 
4ª. Responsabilitat per l’ús d’enllaços a través del portal de clubesportiumediterrani.com:
 • Club Esportiu Mediterrani no serà responsable ni de la disponibilitat tècnica ni dels continguts de les pàgines web a les quals el Client accedeixi per mitjà d’un enllaç («link») inclòs al portal clubesportiumediterrani.com. El portal clubesportiumediterrani.com pot contenir vincles a altres pàgines web, en què les pràctiques d’informació i condicions d’ús poden ser diferents de les de Club Esportiu Mediterrani. Per això, els usuaris hauran de consultar les notificacions de privadesa de les altres pàgines a les quals accedeixin; ja que Club Esportiu Mediterrani no coneix, controla, vigila o fa propis els continguts de les mateixes i, per tant, no es fa responsable de la informació subministrada o recollida per aquests tercers, excloent expressament qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar-se de l’accés a les pàgines o continguts que enllacin directament des de clubesportiumediterrani.com.
  Per tant, Club Esportiu Mediterrani declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que s’inclogui fos d’aquest lloc web i no gestionada per Club Esportiu Mediterrani.
 • Club Esportiu Mediterrani no serà responsable dels danys causats a l’Usuari per la consulta o ús dels continguts o informacions oferts per una pàgina web l’accés de la qual s’hagi produït per mitjà d’un enllaç inclòs al portal clubesportiumediterrani.com.
 • Ús de tecnologia cookie: Club Esportiu Mediterrani es reserva el dret d’utilització de les denominades cookies o arxius similars, en qualsevol tipus d’utilització del portal. No obstant això, les cookies utilitzades s’associen únicament amb usuaris anònims i les seves terminals, sense proporcionar referències que permetin deduir dades personals de l’usuari. Així mateix, en relació a quant antecedeix, Club Esportiu Mediterrani li informa sobre el fet que la majoria dels browsers a la xarxa, permeten als usuaris esborrar les cookies del disc dur del seu ordinador, bloquejar-les o rebre un missatge abans de gravar una.
 • Xarxes Socials: Aquest portal podrà fer-se ressò de tots els continguts publicats a la web a través de xarxes socials o pàgines web de tercers sempre que s’indiqui la font d’origen de la notícia.
 
5ª. Propietat Intel·lectual i Industrial:
 • L’Usuari reconeix que els elements i utilitats integrats dins del portal clubesportiumediterrani.com estan protegits per la legislació sobre drets d’autor i que els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els mateixos corresponen a Club Esportiu Mediterrani. En conseqüència, l’Usuari es compromet a respectar els termes i condicions establerts per les presents Condicions Generals d’Ús, sent l’únic responsable del seu incompliment enfront de Tercers.
 • L’Usuari reconeix que la reproducció, modificació, distribució, comercialització, descompilació, desencadellat, utilització de tècniques d’enginyeria inversa o de qualsevol altre mitjà per obtenir el codi font de la barra, transformació o publicació de qualsevol resultat de proves de referències no autoritzades de qualsevol dels elements i utilitats integrades dins del portal clubesportiumediterrani.com constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual de Club Esportiu Mediterrani, obligant-se, en conseqüència, a no realitzar cap de les accions esmentades.
 • El títol i els drets de propietat sobre el portal clubesportiumediterrani.com seran en tot cas titularitat de Club Esportiu Mediterrani, de tal forma que l’Usuari es compromet a no suprimir o alterar qualsevol signe distintiu utilitzat com a marca o nom comercial (gràfic, logotip, etc.), element protegit pel dret d’autor o altres avisos, llegendes, símbols o etiquetes de Club Esportiu Mediterrani que apareguin al portal clubesportiumediterrani.com.
 • L’Usuari s’obliga a no utilitzar les facilitats i informacions del portal Club Esportiu Mediterrani per a realitzar o suggerir activitats prohibides per la llei o per intentar atreure als Usuari cap a altres organitzacions.
 • L’Usuari s’abstindrà de dur a terme qualsevol conducta en l’ús del portal clubesportiumediterrani.com que atempti contra els drets de propietat intel·lectual o industrial de Club Esportiu Mediterrani o de tercers, o que vulneri o agredeixi l’honor, la intimitat personal o familiar o la imatge de tercers, o que siguin il·lícits o atemptin a la moralitat, i deixarà en tot cas indemne a Club Esportiu Mediterrani enfront de qualsevol reclamació, judicial o extrajudicial, que es presenti enfront d’ella com a conseqüència d’aquest ús.
 • L’Usuari s’abstindrà de dur a terme per mitjà de l’ús del portal clubesportiumediterrani.com qualsevol destrucció, alteració, inutilització o danys de les dades, programes o documents electrònics pertanyents a Club Esportiu Mediterrani o a tercers, així com d’introduir o difondre a la xarxa programes, virus, applets, controls Activi X o qualsevol instrument o dispositiu físic o electrònic que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració a la xarxa, en el sistema, o en els equips de tercers. Igualment, queda expressament prohibida qualsevol tipus d’activitat o pràctica que agredeixi els principis de bona conducta acceptats generalment entre els usuaris d’Internet.
 • Totes les imatges i videos que apareixen publicades al portal clubesportiumediterrani.com són de la seva única propietat, sent Club Esportiu Mediterrani el titular dels Drets d’Imatge. Qualsevol utilització d’aquestes imatges i/o videos haurà de ser sol·licitada a Club Esportiu Mediterrani a C/ Begur Nº 44, C.P. 08028 de Barcelona o al correu cemediterrani@mediterrani1931.com.
 
6ª. Responsabilitat de Club Esportiu Mediterrani pel funcionament del portal clubesportiumediterrani.com:
 • Tampoc Club Esportiu Mediterrani serà responsable de l’inadequat funcionament del portal clubesportiumediterrani.com si això obeeix a tasques de manteniment, a incidències que afectin a operadors internacionals, a una defectuosa configuració dels equips de l’Usuari o a la seva insuficient capacitat per suportar els sistemes informàtics indispensables per poder fer ús del servei.
 
7ª. Modificacions:
 • Club Esportiu Mediterrani es reserva el dret a modificar unilateralment i en qualsevol moment, sense previ avís, la presentació i contingut del lloc web, les seves informacions i prestacions, i les condicions generals d’ús. Aquestes modificacions seran per millorar la pàgina, millorant simultàniament les informacions ofertes a l’usuari. Club Esportiu Mediterrani li prega encaridament que procedeixi a la revisió i comprovació de les condicions generals d’ús, cadascuna de les vegades que accedeixi a la web, sent de la seva pròpia responsabilitat el no fer-ho i suposant això que, així i tot, accepta tàcitament el contingut de les mateixes.
 • En el supòsit d’haver-hi anunciants, aquests no podran accedir en cap cas directament, sense el consentiment exprés de l’Usuari per a cada ocasió, a les seves dades personals. Els anunciants seran els únics responsables de la veracitat, exactitud i legalitat de la seva publicitat, sent Club Esportiu Mediterrani un mer difusor de la mateixa.
 
8ª. Resolució i/o cancel·lació:
 • Si bé, en principi, la durada d’aquest portal és indeterminada, Club Esportiu Mediterrani, es reserva el dret de cancel·lar unilateralment qualsevol dels continguts, informacions o utilitats incorporades al portal clubesportiumediterrani.com i la decisió ha de ser comunicada amb antelació als usuaris.
 
9ª. Comunicacions:
 • Club Esportiu Mediterrani podrà dirigir a l’Usuari les seves comunicacions bé per correu postal, correu electrònic o divulgació pública de les mateixes per qualsevol mitjà de difusió. D’igual forma, l’Usuari podrà dirigir les seves comunicacions a Club Esportiu Mediterrani per mitjà de correu postal, dirigit al domicili social del Club, (Club Esportiu Mediterrani C/ Begur Nº 44, C.P. 08028 de Barcelona) o al correu electrònic cemediterrani@mediterrani1931.com.
 
10ª. Llei aplicable i resolució de conflictes:
 • Serà aplicable a les presents Condicions la legislació espanyola. Les presents condicions generals d’ús es regeixen per les Lleis Espanyoles. Qualsevol controvèrsia en relació amb el lloc web de clubesportiumediterrani.com se substanciarà davant la jurisdicció espanyola, sotmetent-se les parts als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, i els seus superiors jeràrquics, amb expressa renúncia als seus furs si ho tinguessin i fossin diferents dels ressenyats.