Club Esportiu Mediterrani

PLA D’IGUALTAT

 

Benvolgut/da treballador/a:

La igualtat de gènere és un dels principis estratègics de la política corporativa i de Recursos Humans, i per això, volem adquirir el compromís de treballar per la no discriminació, així com impulsar i fomentar les mesures necessàries per a aconseguir la plena igualtat d’oportunitats entre dones i homes en la nostra empresa.

Per tot el que s’ha exposat, la Direcció de l’empresa ha decidit posar en marxa el Pla d’Igualtat d’oportunitats entre homes i dones, seguint les directrius que marca la legislació vigent en la matèria i, amb subjecció al principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats tal com es recull en la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, RDL 6/2019, d’1 de març, RD 901/2020 i RD 902/2020, de 13 d’octubre, per a la Igualtat efectiva de dones i homes.

Perquè el Pla sigui un èxit necessitem la vostra col·laboració i suport, per això us agraïm per endavant, la vostra implicació i predisposició. De la mateixa manera, per a aconseguir aquest propòsit, durant el procés de negociació es tindrà la participació de membres del comitè d’empresa.

Durant tot el procés us anirem informant dels avanços, de les accions que es proposin, així com de la necessària col·laboració per part vostra per a l’elaboració del Pla d’Igualtat a través dels mitjans i mecanismes que es vagin desenvolupant per a l’elaboració del Pla d’Igualtat.

Afrontem la implantació del Pla d’Igualtat com una evolució del nostre sistema de gestió empresarial que produirà sense lloc a dubte una estructura interna lliure de discriminació per raó de sexe, contribuint a l’avanç cap a una societat en la qual la Igualtat sigui real i efectiva.

Per donar resposta al nostre compromís de vetllar per la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, estem desenvolupant una diagnosi que permetrà elaborar el nostre primer Pla d’Igualtat.

Aquest diagnòstic contempla 10 eixos d’actuació, en què es basen les preguntes que trobareu a l’enquesta que us presentem a continuació.

Les teves opinions són molt importants per al disseny del Pla d’Igualtat. Per ser un qüestionari d’opinió, us agraïm que respongueu a les qüestions plantejades amb la màxima sinceritat possible.

Agraïm la vostra col·laboració i garantim l’anonimat i la confidencialitat de totes les respostes.

El termini per donar resposta és fins al 21/03/2024